§ 1

Sklep internetowy działający pod adresem www.hurtownietapicerskie.pl (zwany dalej Sklepem internetowym) należy do firmy Inter Tap s.c. (zwanej dalej Sprzedającym) mającej siedzibę przy ul. Bielskiej 26 A w Pisarzowicach 43-332, tel. 33 822 41 84.

§ 2

Za pośrednictwem Sklepu internetowego Sprzedający prowadzi sprzedaż własnych towarów.

§ 3

Zamówienia w Sklepie internetowym mogą składać wyłącznie osoby, które ukończyły 18 lat.

§ 4

Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem internetu w formie umowy zawieranej na odległość między składającym zamówienie (zwanym dalej Kupującym) a Sprzedającym.

§ 5

Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest poprawne wypełnienie przez Kupującego odpowiedniego formularza znajdującego się w Sklepie internetowym.

§ 6

Złożenie zamówienia przez Kupującego oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu.

§ 7

Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, w przypadku gdy dane podane przez Kupującego w formularzu zamówienia będą niepełne, błędne lub nieprawdziwe.

§ 8

Sprzedający potwierdzi przyjęcie zamówienia drogą internetową w momencie jego otrzymania. Dodatkowo Sprzedający drogą elektroniczną będzie informował Kupującego o zmianach statusu zamówienia.

§ 9

Jeżeli po złożeniu zamówienia okaże się, iż zamówiony artykuł jest w danej chwili niedostępny, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie przez osobę upoważnioną do kontaktu z Kupującym. Czas ten zostanie jednak odpowiednio wydłużony, w przypadku gdy przypada on na dni ustawowo wolne od pracy. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo anulowania zamówienia.

§ 10

Sprzedający zobowiązuje się wysłać Kupującemu przesyłkę zgodną z zamówieniem w ciągu 21 dni roboczych od daty potwierdzenia przyjęcia zamówienia.

§ 11

Sprzedający dostarcza przesyłkę do Kupującego za pośrednictwem firmy kurierskiej, z którą aktualnie współpracuje.

§ 12

Ceny oferowanych artykułów znajdujące się w Sklepie internetowym wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

§ 13

Do całkowitej wartości zamówienia doliczone będą koszty przesyłki w wysokości podanej w formularzu zamówienia lub przez pracownika sklepu najpóźniej w momencie potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Koszt przesyłki może ulec zmianie wobec kwoty podanej w formularzu zamówieniu, jeżeli zamówienie składa się z produktów pochodzących od różnych dostawców. O zmianie kosztów transportu Kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany przez pracownika Sklepu internetowego.

§ 14

Przesyłki realizowane są wyłącznie w granicach Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 15

Kupujący zobowiązany jest do odbioru zamówionego towaru, a należność za zamówione artykuły winien uregulować zgodnie z wybraną formą płatności.

§ 16

Kupujący może odmówić odbioru i zapłaty za zamówiony towar jedynie w przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotu zamówienia w trakcie odbioru przesyłki.

§ 17

Kupujący akceptuje, że pewna część oferowanych produktów jest wykonywana ręcznie, co nie daje możliwości pełnej powtarzalności przedstawianej oferty. Różnice te mogą dotyczyć jedynie w niewielkim stopniu koloru, kształtu lub wzoru.

§ 18

Sprzedający dochowuje wszelkich starań, aby fotografie produktów zamieszczone w Sklepie internetowym odzwierciedlały rzeczywisty wygląd produktów, nie ma jednak wpływu na sposób ich wyświetlania na ekranie urządzenia Konsumenta. Dlatego w razie jakichkolwiek wątpliwości odnośnie do produktu (zwłaszcza co do koloru), prosimy o kontakt ze Sprzedającym. Istnieje możliwość bezpłatnego zamówienia kilku próbek wybranych produktów.

§ 19

Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 24.06.2014 r., poz. 827), Kupujący – Konsument może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od daty wydania towaru Kupującemu – Konsumentowi. Zwracany towar musi być odesłany w stanie niezmienionym (jeśli posiadał oryginalne opakowanie, musi być w nim dostarczony) wraz z pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy lub po wcześniejszym przesłaniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres: sklep@hurtownietapicerskie.pl i otrzymaną w paczce specyfikacją zamówienia lub fakturą VAT. Zwrot towaru Sprzedającemu odbywa się na koszt Kupującego – Konsumenta. Wszelkie zarysowania, odbarwienia lub tym podobne uszkodzenia mechaniczne, których wystąpienie mogłoby sugerować niewłaściwe obchodzenie się z towarem, spowodują nieuznanie roszczenia. W celu dokonania zwrotu towaru niezbędny jest wcześniejszy kontakt ze Sprzedającym. Zgodnie z art. 38 ww. ustawy, odstąpienie od umowy nie dotyczy produktów sprzedawanych na metry bieżące lub kwadratowe i odcinane z rolki oraz oryginalnych opakowań ze środkami chemicznymi otwartych po dostawie.

§ 20

W przypadku zwrotu, należność zostanie przekazana na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego lub przekazem pocztowym w terminie do 7 dni roboczych od dnia otrzymania zwracanego towaru. Kwota do zwrotu zostanie pomniejszona o koszt wysyłki do Kupującego. W przypadku zwrotu przekazem pocztowym dodatkowo od zwracanej sumy zostanie odjęta opłata Poczty Polskiej (wg jej cennika).

§ 21

Ewentualne reklamacje dotyczące zakupionego towaru powinny być składane przez Kupującego na adres e-mail Sprzedającego (sklep@hurtownietapicerskie.pl).

§ 22

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdarzeń losowych, na które nie miał wpływu, a które uniemożliwiły lub utrudniły mu wykonanie umowy (pożar, powódź, strajki, zamknięcie granic itp.).

§ 23

Strony będą starały się rozwiązać wszystkie ewentualne sprawy sporne na drodze polubownej, a w razie gdy porozumienie takie byłoby niemożliwe, spór rozstrzygać będzie sąd właściwy rzeczowo dla siedziby Sprzedającego.

§ 24

Sklep przetwarza dane osobowe kupującego wyłącznie w celu realizacji zamówienia, prowadzenia konta użytkownika, zabezpieczenia potencjalnych roszczeń reklamacyjnych, zwrotów itp. A także statystycznej analizy aktywności w Sklepie w celu jego optymalizacji.

§ 25

W przypadku wyrażenia zgody przez kupującego jego dane osobowe przetwarzane są w celu prezentacji materiałów marketingowych (newsletter) sklepu.

§ 26

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa krajowego oraz UE. Szczegółowe zasady reguluje Polityka Prywatności Inter Tap s.c. stanowiąca integralną część Regulaminu.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych jest spółka Inter Tap s.c. I.Binda, M.Binda,Inter Tap sp. z o.o. z siedzibą w Pisarzowicach.

Mam prawo dostępu do moich danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia. Od 25.05.2018 r. będę miał również prawo ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania moich danych osobowych i prawo przenoszenia moich danych. Przysługuje mi wniesienie skargi do organu nadzorczego, jeżeli moje dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi.

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane? Dane będą przetwarzane do realizacji usług świadczonych przez Inter Tap s.c. w ramach stron internetowych oraz sklepów internetowych.

Dane będą przetwarzane także w celu marketingowym polegającym na przekazywaniu Ci informacji o usługach oferowanych przez Administratora, promocjach, wydarzeniach promocyjnych, badaniu opinii, a na podstawie Twojej dodatkowej zgody również za pomocą wiadomości wysyłanych na Twój adres e-mail lub numer telefonu oraz w trakcie rozmów telefonicznych z Tobą.

Podanie danych jest dobrowolne, lecz jest konieczne do skorzystania z usług oferowanych przez Administratora w ramach stron internetowych oraz sklepów internetowych. Bez podania danych osobowych świadczenie tych usług nie będzie możliwe.

Podstawą prawną przetwarzania moich danych jest art. 23 ust. 1 pkt 3 oraz art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych, a od 25.05.2018 r. będzie nią art. 6 ust. 1 b oraz art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Prawnie uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie marketingu własnych towarów oraz badanie opinii. Jeżeli wyrażę zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych również na mój adres e-mail oraz numer telefonu, to podstawą prawną będzie także art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

Odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zapewniające hosting, podmioty zajmujące się bezpieczeństwem informatycznym, upoważnione do tego na podstawie odrębnych przepisów organy państwowe, biura rachunkowe dla celów rozliczeń finansowych, operatorzy płatności a także firmy kurierskie dostarczające towar będący przedmiotem transakcji.

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas na wykazanie prawidłowości wykonania obowiązków Administratora na rzecz Użytkownika. Okres ten odpowiada długości okresu przedawnienia roszczeń. Dane osobowe przetwarzane w zakresie prowadzenia działań marketingowych będą przetwarzane przez czas ich prowadzenia przez Administratora lub wyrażenia przez Użytkownika sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, lub odwołania zgody na wysyłanie informacji marketingowych na adres e-mail lub numer telefonu. Odwołanie przeze mnie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

Przysługują mi dwa rodzaje prawa sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych, jeżeli administrator przetwarza moje dane osobowe:

na podstawie prawnie uzasadnionych interesów, to mogę zgłosić sprzeciw z przyczyn związanych z moją szczególną sytuacją;

na potrzeby marketingu bezpośredniego, to mogę zgłosić sprzeciw w każdym przypadku.